د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

10000

مشاهدین د ټاکنو
په بهیر کې

400

اوږدمهالي مشاهدین په
ولسوالیو کې

68

ولایتي همغږي
کوونکي

15

کاله مدني
خدمتونه

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2020 | FEFA