د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د فیفا تاریخچه

فیفا د یوه خپلواک او بې پرې بنسټ په توګه په ۲۰۰۴ کال کې د مدني ټولنې د یوشمېر بنسټونو پر مټ رامنځته او په اقتصاد وزارت کې ثبت او راجستر شو. د فیفا د موخو له مخې، دغه بنسټ هڅه کوي ترڅو په ټاکنو کې د رایې اچونې د شرایطو وړ ټول ښاروندان په دغه پروسه کې ونډه واخلي او د ټاکنو په پروسه کې له برابرو فرصتونو څخه برخمن وي تر څو د افغانستان ټاکنې په ډموکراټیکه، ازاده او رڼه توګه ترسره شي. فیفا د یوه ملي، خپلواک او بې پرې بنسټ په توګه هڅه کوي چې ډاډ ترلاسه کړي چې د هېواد ټولې ملي او ډموکراټیکې پروسې د شبکه جوړونې، د ښاروندانو فعال ګډون او ښې حکومتولۍ له لارې په رڼه توګه ترسره کېږي.

د فیفا لیرلید

«فیفا» د یوې سولییزې او ډموکراټیکې او د غوره حکومتولۍ لرونکې ټولنې د جوړولو په موخه فعالیت کوي چې ټول ښاروندان یې په انډولیزه توګه په ملي پروسو کې ګډون وکړای شي.

د فیفا ماموریت

«فیفا» یوه ملي، خپلواکه او د باور وړ موسسه ده او له دې چې ټولې ډموکراټیکې پروسې د یوې کاري شبکې، د ښاروندانو د ګډون او د غوره حکومتولۍ پر مټ په رڼه توګه تر سره کېږي، د ډاډ ورکولو په برخه کې فعالیت کوي.

د فیفا
لیرلید

«فیفا» د یوې سولییزې او ډموکراټیکې او د غوره حکومتولۍ لرونکې ټولنې د جوړولو په موخه فعالیت کوي چې ټول ښاروندان یې په انډولیزه توګه په ملي پروسو کې ګډون وکړای شي.


له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA