د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د سرچینو مرکز

د فیفا د سرچینو مرکز د بېلابېلو موضوعاتو په هکله د بېلابېلو ژبو سلګونه کتابونه لري. دغه مرکز د سیاست، حقوقو، کلتور، تاریخ، ټولنیزو علومو، اسلام، اقتصاد، فلسفې، د څېړنې میتود او ادبیاتو په برخه کې ګڼ شمېر کتابونه لري.

شته اسانتیاوې:


- کتابونه
- د فیفا خپرونې
- انټرنټ
- د فیفا رپوټونه
- کمپیوټر
- د کاپي ماشین
- ارام چاپېریال


له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA