د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

عدالت غوښتنه

د فیفا د ټاکنو برخه وروسته له هغه چې د مشورتي غونډو له لارې یې په ټاکنو کې د اړوند او ښکېلو اړخونو لپاره مشخص وړاندیزونه چمتو کړل په دغو مواردو کې د عدالت غوښتنې ګام پورته کوي. د عدالت غوښتنې موخه د اړوند بنسټونو پر مټ د وړاندیزونو په وخت او سم پلي کېدل دي. فیفا د عدالت غوښتنې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو او سیاسي ګوندونو له استازو څخه کوچنۍ ډلې جوړوي. دغه ډلې د هغو بنسټونو له مسوولینو سره چې وړاندیزونه ورپورې تړاو لري، په غونډو کې بحث کوي او پر تطبیقي میکانیزمونو باندې یې خبرې اترې کوي. سربېره پر دې فیفا او ټاکنیزه ډله یې د رسنیو په بحثونو کې په ګډون سره هم عدالت غوښتنه کوي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA