د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

مشورتي غونډې

مشورتي غونډې د مهمو ټاکنیزو مسایلو په اړه په ټاکنو کې د ښکېلو او اړوند کسانو د نظرونو د ترلاسه کولو او راټولولو په موخه جوړېږي. د دغو غونډو د جوړولو لپاره د فیفا د ټاکنو برخه لومړی د ټاکنیزو موضوعاتو په اړه هراړخیزې څېړنې کوي او ورپسې یې پر مهمو مواردو په مشورتي غونډو کې د ټاکنیزو ښکېلو او اړوند اړخونو سره بحث کېږي او په پایله کې ټاکنیزو بنسټونو او ښکېلو اړخونو ته مشخص وړاندیزونه او میکانیزمونه چمتو کېږي. وروسته بیا د فیفا موسسه دغه وړاندیزونه د خبرپاڼې په ډول چاپوي او د خبري کنفرانسونو له لارې یې اړوند مراجعو ته سپاري.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA