د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د همغږۍ غونډې

دغه غونډې د فیفا د ټاکنو د برخې پر مټ په میاشتنۍ او یا پنځلس ورځنۍ توګه له ټاکنیزو کمیسیونونو او د ټاکنو ښکېلو او اړوند بنسټونو سره جوړېږي. د دغو غونډو د جوړولو موخه د ټاکنیزو چارو په اړه د دغو بنسټونو تر منځ د همغږۍ رامنځ ته کول دي. د یادو بنسټونو استازي د ټاکنو په برخه کې د خپلو فعالیتونو او پرمختګونو رپوټ په دغو غونډو کې وړاندې کوي او د سمون لپاره یې د نورو نظرونه او وړاندیزونه ترلاسه کوي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA