د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

رپوټونه

رپوټونه د فعالیتونو لکه د مشورتي غونډو، همغږۍ، خبري غونډو، کنفرانسونو او د عدالت غوښتنې د غونډو تشرېح ده. د فیفا د ټاکنو برخه د خپل هر فعالیت رپوټ چمتو کوي او د ښاروندانو د خبرتیا لپاره یې د دغه بنسټ په انټرنټي پاڼه او فېسبوک کې خپروي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA