د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه

رپوټونه

رپوټونه د فعالیتونو لکه د مشورتي غونډو، همغږۍ، خبري غونډو، کنفرانسونو او د عدالت غوښتنې د غونډو تشرېح ده. د فیفا د ټاکنو برخه د خپل هر فعالیت رپوټ چمتو کوي او د ښاروندانو د خبرتیا لپاره یې د دغه بنسټ په انټرنټي پاڼه او فېسبوک کې خپروي.

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA