د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

نظرپوښتنه

د نظرپوښتنې پروګرامونه د ټاکنو په چارو کې د ښکېلو او اړوند ټاکنیزو اړخونو او ښاروندانو د لیدلوري تر لاسه کولو لپاره ترسره کېږي. دغه نظرپوښتنه په معموله توګه د فیفا د ولایتي همغږي کوونکو او د ولایتونو په کچه د دغه بنسټ د رضاکارانو په همکارۍ ترسره کېږي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA