د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه


د ۱۳۸۹ کال د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د ښځو د څانګې راپور

د افغانستان په څېر هېواد کې زیاته ستونزمنه ده چې ښځې په سیاسي بهیر کې ونډه واخلي خو بیا هم د ډېرو هڅو وروسته د قانوني ضمانتونو په جوړولو سره په ټاکنو کې د ښځو ونډه تامین شوه. که څه هم دافغانستان په اساسي قانون او نورو قوانیونو کې د ښځو سیاسي حقوق د دولت لخوا حمایه شوي دي، مګر د قوانینو په پلې کېدو کې لاتر اوسه پورې محدویتونه شته، د افغانستان د اساسي قانون ۲۲مادې د ښځو او نارینه وو د مساوي حقوقو په هکله داسې صراحت کړی دی: (د افغانستان داتباعو تر منځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.)

نور جزئیات

بشپړ رپوټ

9/6/2010

نېټه

فیفا

خپروونکی

رپوټ

ډول

ښځې او ځوانان

برخه

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA