د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د پراخ ګډون ګډه خبرپاڼه

د دغه پروګرام اصلي موخه په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د سیاسي ګډون لپاره د شونو فرصتونو، ستونزو او ننګونو پلټنه او اړوند بنسټونو ته د وړاندیزي اصولو د طرحې وړاندې کول دي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA