د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه

مطبوعاتي خبرپاڼه

د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکې ډله د ښه دريځ لپاره د موضوع په اړه مطبوعاتي خبرپاڼه خپروي.

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA