د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ښځو او ځوانانو د پروګرام په هکله

د دغه پروګرام مهمه موخه په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د سیاسي ګډون زیاتوالی او پیاوړتیا ده. چمتو شوي پروګرامونه په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د ننګونو او ستونزو د له منځه وړلو، د رهبرۍ په کچه د ښځو او ځوانانو د ګډون او رول زیاتوالي، د ښځو او ځوانانو په برخه کې له ښکېلو بنسټونو لکه د ښځو چارو وزارت او د ځوانانو معینیت سره د همکارۍ او عدالت غوښتنې په موخه جوړېږي.

په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د پراخ ګډون ګډه خبرپاڼه

د دغه پروګرام اصلي موخه په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د سیاسي ګډون لپاره د شونو فرصتونو، ستونزو او ننګونو پلټنه او اړوند بنسټونو ته د وړاندیزي اصولو د طرحې وړاندې کول دي...

د ځوانانو سیاسي ګډون

سیاسي ګډون او ټاکنې هغه میکانیزمونه دي چې د ټولنې د شرایطو وړ ټول وګړي کولای شي د هغو له لارې د خپل سیاسي برخلیک په ګوته کولو او د سیاسي استازو او مدیرانو په ټاکنه کې ګډون وکړي او په ټولیزو چارو کې خپل نظر او غوښتنه څرګنده کړي. د سیاسي پروسو په تېره بیا د ټاکنو او اهمیت په اړه یې د ځوانانو پوهه فکري...

د ښځو سیاسي ګډون

ښځې په یوه ټولنه کې د بالقوه ځواک په توګه عمل کوي. هغه ځواک چې د یوه حکومت په سیاسي او ټولنیز راتلونکي کې د پام وړ رول لوبولای شي. په ټولو ډموکراټیکو نظامونو کې؛ قوانین، پرته له دې چې جنسیت، قوم او جغرافیایي محدوده په پام کې ونیسي د هېوادونو د اتباعو ټول مساوي حقوق تضمینوي...

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA