د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ځوانانو او ټاکنو سیمینار او کارغالی (ورکشاپ)

فیفا د ځوانانو د پوهاوي په موخه د هېواد په مرکز او ولایتونو کې له محصلینو او د ښوونځیو له زده کوونکو سره د ټاکنو په هکله پروګرامونه جوړوي. د دغو پروګرامونو مهمه موخه د ټاکنو او سیاسي پروسو په هکله د ځوانانو پوهاوی دی.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA